Thứ Sáu, Tháng Mười 22
Shadow

Tháng: Tháng Tư 2021

Sử dụng mô hình dupont trong phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Sử dụng mô hình dupont trong phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Tin tức
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một nội dung mà các nhà quản trị rất quan tâm. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc sử dụng mô hình Dupont để phân tích khả năng sinh lời của DN. Bài viết xem thêm: ROA là gì? 1. Mô hình Dupont trong phân tích khả năng sinh lời của DN Mô hình Dupont được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp thông qua phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Từ đó giúp người phân tích có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Sơ đồ Dupont được thiết lập từ ROE – tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. ROE là chỉ số thể hiện khả năng tạo tiền trên đồng vốn góp của chủ sở hữu và được tính bằng công thức lấy lợi nhuận ròng chia vốn chủ sở hữu. Do vốn c...
ROS là gì? Vận dụng ROS trong phân tích báo cáo tài chính

ROS là gì? Vận dụng ROS trong phân tích báo cáo tài chính

Tin tức
ROS là chỉ tiêu quan trọng được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của DN. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn ROS là gì và cách sử dụng ROS để phân tích BCTC DN. 1. ROS là gì? Để biết được hiệu quả kinh doanh của DN trong kỳ, một chỉ tiêu không kém phần quan trọng đó là ROS.  Chỉ tiêu ROS cho biết một đơn vị doanh thu đem lại mấy đơn vị lợi nhuận cho DN. Chỉ số này càng cao thì hiệu quả kinh doanh trong DN càng tốt. Chỉ tiêu ROS được xác định theo công thức: ROS = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế, bạn lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của DN. Doanh thu thuần cũng lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của DN, được tính bằng công thức: Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - giảm trừ doanh thu 2. Cách...
ROE là gì?

ROE là gì?

Phân tích báo cáo tài chính
ROE là chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu. Bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp bạn đọc làm chủ chỉ tiêu ROE là gì, cũng như vận dụng để phân tích báo cáo tài chính DN. 1. ROE là gì? ROE là chỉ số tài chính đo khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu của DN.   ROE = Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu bình quân Trong đó, Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế TNDN và lãi vay Chúng ta lấy chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên báo cáo kết quả kinh doanh của DN. Vốn chủ sở hữu bình quân = (Vốn chủ sở hữu đầu kỳ + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ)/2 Số liệu để tính chỉ tiêu này, lấy trên bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính của DN) 2. Cách đọc chỉ tiêu ROE ROE cho biết một đồng vốn chủ sở hữu của DN tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá ...
ROA là gì?

ROA là gì?

Phân tích báo cáo tài chính
ROA là chỉ tiêu phân tích tài chính quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm chủ chỉ tiêu ROA và vận dụng phân tích khả năng sinh lời. 1. ROA là gì? ROA là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. ROA là chỉ số đo lường mức sinh lợi của một DN so với chính tài sản của nó. Vì vậy, chỉ số này sẽ cho biết một DN sử dụng tài sản để kiếm lợi hiệu quả như thế nào.    ROA = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản bình quân   Tài sản của một DN được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Mọi hoạt động của DN đều được lấy từ hai nguồn vốn này.  ROA chính là thước đo hiệu quả của việc chuyển hóa số vốn đầu tư thành lợi nhuận. Chỉ số ROA cung cấp thông tin những khoản lãi được tạo sinh ra từ số vốn đầu tư (hoặc số tà...
Hướng dẫn phân tích công nợ của Doanh nghiệp

Hướng dẫn phân tích công nợ của Doanh nghiệp

Tin tức
Phân tích công nợ là một nội dung quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính, từ đó giúp nhà quản lý hiểu và quản trị công nợ tốt hơn. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách phân tích công nợ. 1. Mục đích phân tích công nợ doanh nghiệp Giúp nhà quản lý quản trị công nợ hiệu quả hơn Giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn tình hình công nợ của DN Giúp người cho vay giảm thiểu rủi ro Giúp cơ quan thuế và quản lý nhà nước giám sát DN 2. Các chỉ tiêu phân tích công nợ DN Các chỉ tiêu thường được dùng khi phân tích tình hình công nợ: 2.1 Tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản phải trả Tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản phải trả = (Tổng các khoản phải thu/Tổng các khoản phải trả) x100% Chỉ tiêu này cho thấy mối liên hệ giữa các khoản ph...
Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là gì là nội dung không chỉ kế toán, mà các nhà phân tích tài chính và quản lý đều cần biết. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn cách hiểu đúng đắn về báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì? Theo điều 97 thông tư 200/2014/TT-BTC thì Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một DN về: Tài sản; Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; ...