Thứ Sáu, Tháng Mười 22
Shadow

Tháng: Tháng Năm 2021

Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của Doanh nghiệp

Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của Doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của doanh nghiệp là một nội dung quan trọng cần được phân tích khi thực hiện phân tích báo cáo tài chính. Bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của doanh nghiệp. 1. Phân tích khả năng tạo tiền * Mục đích phân tích: Nhằm đánh giá khả năng tạo tiền và mức độ đóng góp của từng hoạt động trong việc tạo tiền trong kỳ giúp các chủ thể quản lý đánh giá được quy mô, cơ cấu dòng tiền và trình độ tạo ra tiền của DN. * Chỉ tiêu phân tích: Gồm 3 nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu, trình độ tạo tiền của DN: + Phân tích quy mô tạo ra tiền của từng hoạt động và của cả DN trong từng kỳ thông qua các chỉ tiêu dòng tiền thu vào trong kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. + Xác định cơ cấu dòn...
Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích tình hình tài trợ của DN là 1 nội dung quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách phân tích tình hình tài trợ của DN. Bài viết xem thêm: Các nội dung của báo cáo tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp Tình hình tài trợ của DN phản ánh mối quan hệ giữa việc sử dụng nguồn lực tài chính của DN vào đầu tư, khai thác để tạo ra lợi ích với nguồn gốc tài trợ bỏ ra.  Kết hợp với việc xem xét khả năng tự tài trợ của DN, khả năng tài trợ cho tài sản của DN bằng vốn tự có, sẽ đánh giá rõ hơn về tình hình tài trợ. Các chỉ tiêu thường được sử dụng trong quá trình phân tích gồm: mức độ tài trợ tài sản bằng VCSH, mức độ tự tài trợ tài sản bằng VCSH, hệ số nợ so với tài sản, hệ ...
Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Bạn đọc cần làm chủ được nội dung báo cáo tài chính thì mới có thể thực hiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này, trang tin phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn các nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết xem thêm: Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm bốn báo cáo: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp.  Nội dung các báo cáo tài chính này như sau: 1. Bảng cân đối kế toán Nội dung Bảng cân đối kế toán khái quát tình trạng tài chính của một DN tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. Cơ cấu gồm...
Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính
Khi phân tích báo cáo tài chính, người phân tích cần hiểu được nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. Bài viết này, trang tin Phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc đã được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính gồm: 1. Nguyên tắc hoạt động liên tục Báo cáo tài chính thường được lập trên giả thiết rằng DN đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động trong một tương lai có thể thấy được. Nói cách khác DN không có dự định hoặc không cần phải giải thể, hay thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiệ...