Thứ Tư, Tháng Hai 21
Shadow

Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

cac-chi-tieu-tren-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh

Dựa vào các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh đối tượng quan tâm có thể đánh giá về kết quả và hiệu quả hoạt động sau mỗi thời kì, trên cơ sở đó dự báo về tương lai của Doanh nghiệp. Cùng Phân tích báo cáo tài chính tìm hiểu các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ở bài viết sau:

Kết cấu và các chỉ tiêu trên Báo cáo KQKD

Kết cấu Báo cáo KQKD chia hoạt động của doanh nghiệp thành 3 mảng: Hoạt động kinh doanh chính (hoạt động cốt lõi), Hoạt động tài chính và Hoạt động khác.

Công thức chung ở phần này là: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

1. Hoạt động kinh doanh chính

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính:

– Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đây là doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Sau khi trừ các Khoản giảm trừ doanh thu. Thông thường, đây là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

– Giá vốn hàng bán. Thể hiện tất cả chi phí để làm ra hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp.

– Lợi nhuận gộp về bán hàng. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ – Giá vốn hàng bán.

Chỉ tiêu này cho biết hoạt động SXKD chính mang về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng có thể do doanh thu thuần tăng hoặc giá vốn hàng bán giảm.

2. Hoạt động tài chính

chi-tieu-bao-cao-tai-chinh

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua 2 chỉ tiêu:

– Doanh thu tài chính. Có từ các nguồn như: lãi tiền gửi, lãi từ nhận đầu tư, lãi chênh lệch tỷ giá..

– Chi phí tài chính. Gồm có chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng các khoản đầu tư tài chính,…Đã phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

Trong đó: Chi phí lãi vay và Lỗ chênh lệch tỷ giá là 2 loại chi phí quan trọng cần chú ý.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Là chỉ tiêu thể hiện kết quả nhận được từ hai hoạt động bán hàng và tài chính. Sau khi trừ đi Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

3. Hoạt động khác

Những gì không nằm trong hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính. Thì sẽ nằm trong hoạt động khác và thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm:

– Thu nhập khác. Có nguồn từ lãi thanh lý, nhượng bán tài sản hay được bồi thường hợp đồng…

– Chi phí khác. Trái với thu nhập khác, chi phí khác sẽ có nguồn từ lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản, phải bồi thường vi phạm hợp đồng…

– Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác.

4. Lợi nhuận

Tổng hợp lợi nhuận từ những nguồn trên, chúng ta sẽ có được Lợi nhuận trước thuế:

– Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác.

– Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN.

 

>>> Xem thêm: Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *