Thứ Ba, Tháng Sáu 25
Shadow

Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Bạn đọc cần làm chủ được nội dung báo cáo tài chính thì mới có thể thực hiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này, trang tin phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn các nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Bài viết xem thêm: Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm bốn báo cáo: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

Nội dung các báo cáo tài chính này như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

Nội dung Bảng cân đối kế toán khái quát tình trạng tài chính của một DN tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. Cơ cấu gồm 2 phần luôn bằng nhau: Tài sản và Nguồn vốn. Các thông tin phải trình bày trong Bảng cân đốỉ kế toán bao gồm các khoản mục chủ yếu thể hiện theo bảng dưới đây:

Bảng 1.1 Thông tin chủ yếu trên bảng cân đối kế toán

    1. Tiền và các khoản tương đương tiền
    2. Các khoản đầu tư tải chính ngắn hạn
    3. Các khoản phải thu ngắn hạn
    4. Hàng tồn kho
    5. Tài sản ngắn hạn khác
    6. Các khoản phải thu dải hạn
    7. Tài sản cố định
    8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
    9. Bất động sản đầu tư
  10. Tài sản dài hạn khác
    Tổng cộng tài sản
    11. Nợ ngắn hạn
    12. Nợ dài hạn
    13. Vốn chủ sở hữu
    14. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
    Tổng cộng nguồn vốn

      Trong bảng cân đối kế toán, phải trình bày riêng các loại tài sản, nợ phải trả thành ngắn hạn và dài hạn. Trường hợp do tính chất hoạt động DN không thể phân biệt được giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các tài sản và nợ phải trả phải được trình bày thứ tự theo tính thanh khoản giảm dần, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích để phân biệt giữa các tài sản thuần luân chuyển liên tục như vốn lưu động với các tài sản thuần được sử dụng cho hoạt động dài hạn của DN. Việc phân biệt này cũng làm rõ tài sản sẽ được thu hồi trong kỳ hoạt động hiện tại và nợ phải trả đên hạn thanh toán trong kỳ hoạt động này.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

       Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh (lãi, lỗ kinh doanh) của từng mặt hoặt động kinh doanh của DN, đồng thời phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước như thuế. Các thông tin chủ yếu phải trình bày trong Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh thể hiện chủ yếu theo bảng dưới đây:

Bảng 1.2: Thông tin chủ yếu trên Báo cáo kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý DN
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác
14. Tổng lợi nhuận trước thuế
15. Thuế thu nhập DN
16. Lợi nhuận sau thuế
 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Cách thức được sử dụng để mô tả và sắp xếp các khoản mục hàng dọc có thể được sửa đổi phù hợp để diễn giải rõ hơn các yêu tô’ về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN. Các nhân tố cần được xem xét bao gồm tính trọng yêu, tính chất và chức năng của các yếu tố khác nhau cấu thành các khoản thu nhập và chi phí. Ví dụ đối với ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự việc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được quy định phù hợp vối đặc thù kinh doanh của ngành.

Nội dung báo cáo tài chính

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính thể hiện lưu lượng tiền vào, lưu lượng tiền ra của DN. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ ra các lĩnh vực nào tạo ra nguồn tiền, lĩnh vực nào sử dụng tiền, khả năng thanh toán, lượng tiền thừa, thiếu….Các thông tin cơ bản trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện chủ yếu theo bảng dưới đây:

Bảng 1.3: Thông tin cơ bản trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Lưu chuyển tiển từ hoạt động kinh doanh
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
3. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
4. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đẩu tư
5. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
7. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
8. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin giúp cho ngươi sử dụng đánh giá khả năng DN tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động… DN phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 3 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và DN bảo hiểm các luồng tiền phát sinh có đặc điểm riêng.

Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các tổ chức này phải căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động để phân loại các luồng tiền một cách thích hợp. Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động DN có thể lập báo cáo lưu chuyên tiền tệ cho dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế cũng như nhu cầu thông tin cho các chủ thể quản lý thì việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp sẽ cung cấp thông tin về dòng lưu chuyển tiền cho các chủ thể quản lý hữu dụng hơn.

4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Căn cứ vào thực tế áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán DN Việt Nam đã ban hành và hệ thống chế độ kế toán DN áp dụng tại đơn vị để trình bày các thông tin được yêu cầu trong Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong Bảng thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện theo nguyên tắc trọng yếu quy định tại Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo thuyết minh: được trình bày theo 7 nhóm:

  1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị
  2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
  3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
  4. Các chính sách kế toán áp dụng
  5. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán
  6. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh
  7. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bảng giải trình chi tiết về hiện trạng, sự biến động của các chỉ tiêu tài chính tổng hợp trong các báo cáo tài chính khác và xem xét những chỉ tiêu tài chính cơ bản của DN trong kỳ báo cáo nhằm cung cấp thêm tư liệu chi tiết, thông tin hướng dẫn, giải thích cần thiêt cho những đối tượng đọc báo cáo tài chính DN.

Bài viết xem thêm: Các vấn đề về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *